Språklig kompetanse
Utdrag fra barnehageloven og rammeplanen §2
Barnehagen skal:
Ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser.
Metoder og materiell barnehagen bruker til fremming av språklig kompetanse er: sanger, rim og regler. Vi bruker konkreter til bøker, eventyr og fortellinger. Barna er med å dramatisere, underholde og fortelle. Vi bruker ”snakkepakke”, TRAS, spill og smågrupper. Vi legger også stor vekt på samtaler med barna både i formelle og uformelle situasjoner.

TRAS som observasajons verktøy: Barnehagen bruker TRAS som observasjons verktøy når vi er usikker på om barn strever med sin språktilegnelse.
TRAS består av en fagbok, TRAS- observasjonsskjema, TRAS-skjema uten aldersinndeling, lydbok og en idebok med tiltak.  
Målsettingen med materiellet er å øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse, blir fanget opp på et tidlig tidspunkt og nyttige tiltak kan settes inn.
Dersom vi ser at et barn kan trenge tiltak vil dette bli gjort i samråd med foreldre.
Innføringskurs i