Pedagogisk arbeid.

I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetningen for barnets danning. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en livslang prosess som blant annet handler om å reflektere over egne handlinger og væremåter.

Grønne tanker- glade barn

Tankene som går rundt i et barnesinn, er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Det man lærer om følelser og tanker som liten, kan brukes i mange situasjoner og relasjoner underveis i livet. Barn kan øve seg på å gi seg selv og andre oppmuntring, trøst og støtte. De kan lære å tenke om seg selv og andre med vennlighet og respekt.
I barnehagen skal vi bruke bøker og materiell som er utviklet av psykologspesialisten Solfrid Raknes. Tenkebamsene rød og grønn skal lære barna å forholde seg konstruktivt til egne tanker. Vanskelige tanker kalles rød- tanker og tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønn- tanker. Vi vil ha grupper med barna om Grønne tanker, mens vi jobber med tema om vennskap og lek.

fargestifter

Leken i barnehagen

For barn er leken et mål i seg selv. Den kjennetegnes ved at det er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, den er lystbetont for barnet. Leken er barnets egen kulturelle uttrykksmåte, og det er barnets egen måte å lære på.Leken har stor betydning for barnet, først og fremst ved at den gir glede. Samtidig kan leken også være problemløser; gjennom leken kan barnet utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller i seg selv.

Leken er barnets spontane virksomhet, det er nærmest umulig for barn å la være å leke. Gjennom leken utvikler barn sin virketrang, sin nysgjerrighet og sin streben etter å forstå og omfatte, til en kulturform som utvikler barnets kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Når barnet fritt får velge aktivitet velger det ofte å leke. Men barn er kloke små mennesker, de leker bare der hvor det skapes forutsetninger for det. Lek krever plass, både fysisk, som en plass å leke på, men også i mental forstand krever den plass for å trives. Dessuten krever leken plass i tid, slik at barna rekker å gå inn i den dype konsentrasjonen som den krever, uten stadig å bli avbrutt. Det er barnehagens ansvar å skape et klima og et miljø der barnas lek får optimalt spillerom. Barnehagens fysiske miljø må gi rom for spenning og utfordringer. Mye uteaktiviteter tilfredsstiller barnas oppdagerglede. Her er også plass for aktiv og støyende livsutfoldelse. Derfor legger vi like mye vekt på lek ute som inne. Vi satser i år mye på lek og vennskap. Disse to emnene henger svært godt sammen. Vi velger å ha særlig fokus på den motoriske leken som bidrar til motorisk utvikling, og lek som har i seg at alle får være med.