Informasjon om FAU og SU

I barnehageloven § 4 står det; ”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

”Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø”

Foreldrerådet (dvs. alle foreldrene i barnehagen) velger representanter til foreldrenes arbeidsutvalg, forkortet FAU.

SU og FAU arbeider med saker som berører den daglige virksomheten i barnehagen. Barnehagen har valgt å la FAU representere foreldrerådet i en del saker. FAU må sikre seg at de uttaler seg på vegne av flertallet i foreldrerådet.
FAU
Det velges 1 representant og 1 vara fra hver avdeling.

Årets FAU representanter: Marit Sand Risa og Kristin Ferstad

Samarbeidsutvalget, SU.

I Barnehagelovens § 4 står det at
”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ.”
”Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.”

SU sine oppgaver:
• SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra FAU, foreldre, personalet og eier
• SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid
• SU fastsetter barnehagens årsplan .
SU skal holdes orientert av styrer, om barnehagens økonomiske rammer.